Evidence skutečných majitelů

Od 1.1.2018 jsou všechny společnosti zapsané v obchodním rejstříku povinny zaevidovat své skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů vedené rejstříkovými soudy.

Aplikace ZalozFirmu.cz ISSM umožňuje provedení zápisu skutečných majitelů do této evidence online. Aplikaci může využít každá firma s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku.

Zápis podléhá registračnímu poplatku 2.500 Kč + DPH.

 

Vstoupit

 

Jak funguje aplikace ZalozFirmu.cz ISSM?

Kdo je skutečným majitelem firmy?

Proč musím registrovat skutečného majitele firmy?

Musím provést zápis do evidence, pokud mám firmu registrovanou před 1.1.2018?

Musím zápis provést, pokud jsem ve firmě jediný společník a vlastnická struktura je tak jasná?

Musím mít k využití aplikace firmu založenou přes ZalozFirmu.cz?

Kdo má přístup k informacím o skutečných majitelích firem?

Kolik zaplatím za provedení zápisu do evidence skutečných majitelů?

Jaké právní předpisy upravují evidenci skutečných majitelů firmy?


 

Jak funguje aplikace ZalozFirmu.cz ISSM?

Po vstupu do registračního formuláře nejprve zadáním IČ načtete firmu, které se zápis týká. Následně označíte skutečné majitele firmy z osob zapsaných v obchodním rejstříku (společníci nebo jednatelé) nebo v případě, že skutečným majitelem je jiná osoba, takovou osobu přidáte.

Po dokončení formuláře systém ihned automaticky vygeneruje dokumentaci, která je nutná pro zápis do evidence a tuto zašle na váš e-mail spolu s pokyny k jejímu zkompletování. Zkompletujte tuto dokumentaci a zašlete ji zpět do naší kanceláře ZalozFirmu.cz, Železná 255/24, 460 01 Liberec.

Současně uhraďte předepsaný registrační poplatek, variabilním symbolem platby je registrační číslo uvedené na vygenerovaných dokumentech vlevo nahoře.

Po obdržení zkompletované dokumentace a úhradě registračního poplatku provedeme zápis v evidenci skutečných majitelů obratem. O proběhu registrace vás budeme průběžně informovat prostřednictvím aktualizačních e-mailových zpráv.

Vyplnění registračního formuláře je nezávazné. V případě, že se po odeslání žádosti rozhodnete v registraci dále nepokračovat, žádost se automaticky bezplatně stornuje.

 

Registrovat

 

 

Koho mám označit jako skutečného majitele firmy?

Skutečným majitelem se rozumí osoba, která má rozhodující vliv na fungování společnosti. Tato osoba určuje základní směřování společnosti, přijímá rozhodnutí o nejdůležitějších otázkách její činnosti nebo jí z aktivit společnosti plyne zisk.

Jako skutečný majitel se zpravidla označí osoba, která kontroluje více než 25% podíl ve společnosti ve formě obchodního podílu, vkladu do základního kapitálu nebo podílu na zisku.

Jako skutečného majitele je nutné zaregistrovat i fyzickou osobu, která je ve společnosti jediným společníkem a vlastní tedy 100% podíl ve společnosti.

Skutečným majitelem musí být vždy fyzická osoba. Pokud je rozhodující osobou ve společnosti právnická osoba (jiná firma), je nutné určit a do evidence zapsat skutečného majitele - fyzickou osobu této jiné firmy.

Má-li firma více skutečných majitelů, označí se všechny tyto osoby.

Pokud skutečného majitele nelze určit, např. v případě velkého počtu společníků bez dominantního podílu, označí se jako skutečný majitel jednatel (jednatelé), kteří rozhodujícím způsobem společnost řídí.

U složitějších korporátních struktur může být určení skutečného majitele obtížnější. Doporučujeme v takovém případě určení skutečného majitele s námi předem konzultovat.

 

Registrovat

 

 

Proč musím registrovat skutečného majitele firmy?

Povinnost zapsat své skutečné majitele do evidence má podle zákona každá firma zapsaná v obchodním rejstříku.

Kontrola zápisu v evidenci skutečných majitelů je prováděna tzv. povinnými osobami (viz níže Kdo má přístup k informacím o skutečných majitelích firem) při uzavírání obchodů, které vyžadují provedení identifikace skutečného majitele společnosti.

Doložení zápisu v evidenci je tak zpravidla např. nutnou podmínkou při žádostech o poskytování dotací, grantů nebo jiných obdobných peněžních plateb z veřejných rozpočtů. Kontrola je rovněž povinná při účasti společnosti na veřejných zakázkách nebo provádění jiných obchodů se státními, krajskými nebo obecními organizacemi. Identifikaci skutečných majitelů provádějí i další povinné osoby, např. banky v souvislosti s poskytováním bankovních úvěrů, pojišťovny při uzavírání pojistných smluv, leasingové společnosti, realitní kanceláře nebo jiné osoby při obchodech, jejichž hodnota přesahuje 10.000 EUR.

Vzhledem ke zpřísňování evropské legislativy týkající se podezřelých obchodů a legalizace výnosů z trestné činnosti se očekává pokračující tlak na dokládání skutečných majitelů podnikajících firem. Státní organizace i soukromé povinné osoby budou důsledněji provádět ověřování skutečných majitelů, jejichž důsledkem může být až nerealizování zamýšleného obchodu (neposkytnutí dotace, veřejné zakázky, úvěru apod.). Zápis v evidenci skutečných majitelů se tak stane nezbytnou součástí existence každé firmy podobně jako např. zaevidování bankovního účtu u finančního úřadu pro účely posuzování důvěryhodného plátce.

 

Registrovat

 

 

Musím provést zápis do evidence, pokud mám firmu registrovanou před 1.1.2018?

Ano, povinnost evidence skutečných majitelů se vztahuje i na firmy, které byly založené před 1.1.2018.

 

Registrovat

 

 

Musím zápis provést, pokud jsem ve firmě jediný společník a vlastnická struktura je tak jasná?

Ano, zápis je nutné provést i v těchto případech. Evidence skutečných majitelů je oddělena od běžného obchodního rejstříku a údaje z obchodního rejstříku se do této evidence automaticky nepromítají. Zákon navíc předpokládá, že i v případě jediného společníka zapsaného v obchodním rejstříku může být skutečným majitelem firmy jiná osoba, a vyžaduje tak zápis o této skutečnosti u všech firem bez rozdílu.

 

Registrovat

 

 

Musím mít k využití aplikace firmu založenou přes ZalozFirmu.cz?

Ne, aplikaci může využít kterákoliv firma s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda byla založena přes www.ZalozFirmu.cz nebo nikoliv.

Aplikaci je v tuto chvíli možné využít k zápisu skutečných majitelů společností s ručením omezeným. Máte-li zájem o zápis skutečných majitelů jiných typů firem (akciová společnost, veřejná obchodní společnost, svěřenský fond apod.), kontaktujte nás.

 

Registrovat

 

 

Kdo má přístup k informacím o skutečných majitelích firem?

Registr skutečných majitelů je neveřejný, přístup do něj je možný pouze v zákonem stanovených případech. Kromě samotné společnosti, jíž se zápis týká, mohou údaje o skutečných majitelích získat:

  • soudy, finanční správa a další centrální instituce státní správy;

  • banky, pojišťovny a další úvěrové a finanční společnosti, realitní kanceláře, daňoví, účetní a jiní finanční poradci, notáři, advokáti, podnikatelé provádějící obchody v hodnotě vyšší než 10.000 EUR a jiné tzv. povinné osoby, které musí podle zákona při uskutečňování obchodů provádět identifikaci skutečných majitelů svých obchodních partnerů;

  • jiné osoby, která prokáží tzv. oprávněný zájem založený zpravidla na předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti. Oprávněnost zájmu posuzuje soud, ke kterému se pro tento účel podává příslušná žádost.

 

Registrovat

 

 

Kolik zaplatím za zápis do evidence skutečných majitelů?

Poplatek za registraci do evidence skutečných majitelů činí 2.500 Kč + DPH.

 

Registrovat

 

 

Jaké právní předpisy upravují evidenci skutečných majitelů firmy?

Právní úprava týkající se evidence skutečných majitelů firem vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. 4. AML směrnice).

Do českého právního řádu byla tato směrnice promítnuta novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz) a dalších souvisejících předpisů.

Právní úprava Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), vedení evidence skutečných majitelů a přístup k údajům z této evidence je pak upraven zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tzv. zákon o veřejných rejstřících).

 

Registrovat